Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 19 of 19 for query "Alexei V. Fedorov". (0.00 sec.)


1.
A Spin-Resolved Photoemission Study of Photohole Lifetimes in Ferromagnetic Gadolinium
A.V. Fedorov; T. Valla; F. Liu; P.D. Johnson; M. Weinert; P.B. Allen;
22 Jun 2001
- - -
2.
Tuning the electronic structure and magnetoresistance in a semi-metallic system by dimensional confinement
Shouvik Chatterjee; Shoaib Khalid; Hadass S. Inbar; Taozhi Guo; Yu-Hao Chang; Elliot Young; Alexei V. Fedorov; Dan Read; Anderson Janotti; Christopher J. Palmstrøm;
14 Feb 2020
- - -
3.
Weak anti-localization in quasi two-dimensional electronic states of epitaxial LuSb thin films
Shouvik Chatterjee; Shoaib Khalid; Hadass S. Inbar; Aranya Goswami; Felipe Crasto de Lima; Abhishek Sharan; Fernando P. Sabino; Tobias L. Brown-Heft; Yu-Hao Chang; Alexei V. Fedorov; Dan Read; Anderson Janotti; Christopher J. Palmstrøm;
31 Jan 2019
- - -
4.
Direct observation of second generation Dirac cones and inversion symmetry breaking induced gaps in graphene/h-BN
Eryin Wang; Xiaobo Lu; Shijie Ding; Wei Yao; Mingzhe Yan; Guoliang Wan; Ke Deng; Shuopei Wang; Guorui Chen; Jeil Jung; Alexei V. Fedorov; Yuanbo Zhang; Guangyu Zhang; Shuyun Zhou;
6 Mar 2016
- - -
5.
Monolayer charge-neutral graphene on platinum with extremely weak electron-phonon coupling
Wei Yao; Eryin Wang; Ke Deng; Shuzhen Yang; Wenyun Wu; Alexei V. Fedorov; Sung-Kwan Mo; Eike F. Schwier; Mingtian Zheng; Yohei Kojima; Hideaki Iwasawa; Kenya Shimada; Kaili Jiang; Pu Yu; Jia Li; Shuyun Zhou;
22 Oct 2015
- - -
6.
Robust gapless surface state and Rashba-splitting bands upon surface deposition of magnetic Cr on Bi$_2$Se$_3$
Eryin Wang; Peizhe Tang; Guoliang Wan; Alexei V. Fedorov; Ireneusz Miotkowski; Yong P. Chen; Yong P. Chen; Shuyun Zhou;
3 Mar 2015
- - -
7.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
8.
Charge-Carrier Screening in Single-Layer Graphene
David A. Siegel; William Regan; Alexei V. Fedorov; A. Zettl; Alessandra Lanzara;
22 Apr 2013
- - -
9.
Quasiparticle Dynamics in Reshaped Helical Dirac Cone of Topological Insulators
Lin Miao; Z. F. Wang; Wenmei Ming; Meng-Yu Yao; Meixiao Wang; Fang Yang; Y. R. Song; Fengfeng Zhu; Alexei V. Fedorov; Z. Sun; C. L. Gao; Canhua Liu; Qi-Kun Xue; Chao-Xing Liu; Feng Liu; Dong Qian; Jin-Feng Jia;
25 Feb 2013
- - -
10.
Widespread spin polarization effects in photoemission from topological insulators
Chris Jozwiak; Yulin Chen; Alexei V. Fedorov; James G. Analytis; Costel R. Rotundu; Andreas K. Schmid; Jonathan D. Denlinger; Yi-De Chuang; Dung-Hai Lee; Ian R. Fisher; R. J. Birgeneau; Zhi-Xun Shen; Zahid Hussain; Alessandra Lanzara;
25 Oct 2011
- - -
11.
Direct measurement of quantum phases in graphene via photoemission spectroscopy
Choongyu Hwang; Cheol-Hwan Park; David A. Siegel; Alexei V. Fedorov; Steven G. Louie; Alessandra Lanzara;
16 Sep 2011
- - -
12.
Many-body interactions in quasi-freestanding graphene
David A. Siegel; Cheol-Hwan Park; Choongyu Hwang; Jack Deslippe; Alexei V. Fedorov; Steven G. Louie; Alessandra Lanzara;
29 Jun 2011
- - -
13.
Quasi-Freestanding Multilayer Graphene Films on the Carbon Face of SiC
David A. Siegel; Choongyu Hwang; Alexei V. Fedorov; Alessandra Lanzara;
29 Jun 2011
- - -
14.
Electron dynamics in topological insulator based semiconductor-metal interfaces (topological p-n interface based on Bi2Se3 class)
L. Andrew Wray; Suyang Xu; Madhab Neupane; Yuqi Xia; David Hsieh; Dong Qian; Alexei V. Fedorov; Hsin Lin; Susmita Basak; Yew San Hor; Robert J. Cava; Arun Bansil; M. Zahid Hasan;
24 May 2011
- - -
15.
Spin-orbital groundstates of Superconducting doped topological insulators (A Majorana Platform)
L. Andrew Wray; Yuqi Xia; Su-Yang Xu; Dong Qian; Alexei V. Fedorov; Hsin Lin; Arun Bansil; Yew San Hor; Robert J. Cava; Liang Fu; M. Zahid Hasan;
21 Apr 2011
- - -
16.
Observation of topological order in a Superconducting doped topological insulator (based on the Bi2Se3 class)
L. Andrew Wray; Suyang Xu; Yuqi Xia; Dong Qian; Alexei V. Fedorov; Hsin Lin; Arun Bansil; Yew San Hor; Robert J. Cava; M. Zahid Hasan;
19 Apr 2011
- - -
17.
How robust the topological properties of Bi2Se3 surface are : A topological insulator surface under strong Coulomb, magnetic and disorder perturbations
L. Andrew Wray; Su-Yang Xu; Yuqi Xia; David Hsieh; Alexei V. Fedorov; Hsin Lin; Arun Bansil; Yew San Hor; Robert J. Cava; M. Zahid Hasan;
17 Mar 2011
- - -
18.
Superconductors: unusual oxygen isotope effects in cuprates?
John F Douglas; Hideaki Iwasawa; Zhe Sun; Alexei V Fedorov; Motoyuki Ishikado; Tomohiko Saitoh; Hiroshi Eisaki; Hiroshi Bando; Takeshi Iwase; Akihiro Ino; Masashi Arita; Kenya Shimada; Hirofumi Namatame; Masaki Taniguchi; Takahiko Masui; Setsuko Tajima; Kazuhiro Fujita; Shin-ichi Uchida; Yoshihiro Aiura; Daniel S Dessau;
15 Mar 2007   /  Nature, 446 (7133), E5
- - -
19.
Evaluation of conduction eigenchannels of an adatom probed by an STM tip
Martyna Polok; Dmitry V. Fedorov; Alexei Bagrets; Peter Zahn; Ingrid Mertig;
6 Mar 2011
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica