Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3474
Articles: 2'299'419
Articles rated: 2602

27 January 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'299'419 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 860 for query "Can-Li Song". (0.01 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Anisotropic vortex lattice structures in the FeSe superconductor
Hsiang-Hsuan Hung; Can-Li Song; Xi Chen; Xucun Ma; Qi-kun Xue; Congjun Wu;
28 Sep 2011
- - -
2.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
3.
Out-of-Plane Effects on the Superconductivity of Bi2Sr2CuO6+{delta} and Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Hao Ding; Yang Wang; Ying Ding; Ruidan Zhong; John Schneeloch; G. D. Gu; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Lin Zhao; Xing-Jiang Zhou; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
31 Dec 2015
- - -
4.
Probing Dirac Fermion Dynamics in Topological Insulator Bi$_2$Se$_3$ Films with Scanning Tunneling Microscope
Can-Li Song; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
14 Apr 2015
- - -
5.
Suppression of Superconductivity by Twin Boundaries in FeSe Thin Films
Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ye-Ping Jiang; Lili Wang; Ke He; Xi Chen; Jennifer E Hoffman; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
12 Mar 2012
- - -
6.
Crossover of Three-Dimensional Topological Insulator of Bi2Se3 to the Two-Dimensional Limit
Yi Zhang; Ke He; Cui-Zu Chang; Can-Li Song; Lili Wang; Xi Chen; Jinfeng Jia; Zhong Fang; Xi Dai; Wen-Yu Shan; Shun-Qing Shen; Qian Niu; Xiaoliang Qi; Shou-Cheng Zhang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
19 Nov 2009
- - -
7.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
8.
Gradient Scheduling with Global Momentum for Non-IID Data Distributed Asynchronous Training
Chengjie Li; Ruixuan Li; Pan Zhou; Haozhao Wang; Yuhua Li; Song Guo; Keqin Li;
21 Feb 2019
- - -
9.
Reversing the Li and Haldane conjecture: The low-lying entanglement spectrum can also resemble the bulk energy spectrum
Menghan Song; Jiarui Zhao; Zheng Yan; Zi Yang Meng;
18 Oct 2022
- - -
10.
Atomic-Scale Probing of Heterointerface Phonon Bridges in Nitride Semiconductor
Yue-Hui Li; Rui-Shi Qi; Ruo-Chen Shi; Jian-Nan Hu; Zhe-Tong Liu; Yuan-Wei Sun; Ming-Qiang Li; Ning Li; Can-Li Song; Lai Wang; Zhi-Biao Hao; Yi Luo; Qi-Kun Xue; Xu-Cun Ma; Peng Gao;
28 Aug 2021
- - -
11.
Superconductivity in Li-intercalated 1T-SnSe2 driven by electric-field gating
Yanpeng Song; Xiaowei Liang; Jiangang Guo; Jun Deng; Guoying Gao; Xiaolong Chen;
11 May 2019
- - -
12.
Effects of R-parity Violation on the Charged Higgs Boson Decays
Yi Ping Song; Chong Sheng Li; Qiang Li; Jian Jun Liu;
21 Sep 2004   /  Commun.Theor.Phys. 43 (2005) 873-878
- - -
13.
A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases
Song Li; Song Ke; Chenxing Yang; Jun Chen; Yi Xiong; Lirong Zheng; Hao Liu; Liang Hong;
23 Jul 2022
- - -
14.
Opencpop: A High-Quality Open Source Chinese Popular Song Corpus for Singing Voice Synthesis
Yu Wang; Xinsheng Wang; Pengcheng Zhu; Jie Wu; Hanzhao Li; Heyang Xue; Yongmao Zhang; Lei Xie; Mengxiao Bi;
19 Jan 2022
- - -
15.
Honeycomb lattice in metal-rich chalcogenide Fe2Te
Jia-Qi Guan; Li Wang; Pengdong Wang; Wei Ren; Shuai Lu; Rong Huang; Fangsen Li; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
13 Oct 2021
- - -
16.
Randomized Last-Level Caches Are Still Vulnerable to Cache Side-Channel Attacks! But We Can Fix It
Wei Song; Boya Li; Zihan Xue; Zhenzhen Li; Wenhao Wang; Peng Liu;
5 Aug 2020
- - -
17.
Influence of M/A substitution on material properties of intermetallic compounds MSn$_2$ (M = Fe, Co; A = Li, Na): A first-principles study
Chol-Jun Yu; Un-Song Hwang; Yong-Chol Pak; Kyonga Rim; Chol Ryu; Chon-Ryong Mun; Un-Gi Jong;
23 Jul 2020
- - -
18.
An extensive impurity-scattering study on the pairing symmetry of monolayer FeSe films on SrTiO3
Chong Liu; Jiahao Mao; Hao Ding; Rui Wu; Chenjia Tang; Fangsen Li; Ke He; Wei Li; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Zheng Liu; Lili Wang; Qi-Kun Xue;
19 Dec 2017
- - -
19.
Atomically Resolved FeSe/SrTiO3(001) Interface Structure by Scanning Transmission Electron Microscopy
Fangsen Li; Qinghua Zhang; Chenjia Tang; Chong Liu; Jinan Shi; CaiNa Nie; Guanyu Zhou; Zheng Li; Wenhao Zhang; Can-Li Song; Ke He; Shuaihua Ji; Shengbai Zhang; Lin Gu; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
16 Dec 2015
- - -
20.
Unconventional vortex core structure in quantum-confined superconducting Ga islands
Huimin Zhang; Zi-Xiang Li; Junping Peng; Jiaqi Guan; Zhi Li; Lili Wang; Can-Li Song; Ke He; Shuaihua Ji; Xi Chen; Hong Yao; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
21 Jan 2015
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica