Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'218'097
Articles rated: 2592

27 June 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'218'097 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 275 for query "Jing Zhu". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Generating Informative Dialogue Responses with Keywords-Guided Networks
Heng-Da Xu; Xian-Ling Mao; Zewen Chi; Jing-Jing Zhu; Fanshu Sun; Heyan Huang;
3 Jul 2020
- - -
2.
LAMOST Experiment for Galactic Understanding and Exploration (LEGUE) The survey science plan
Licai Deng; Heidi Jo Newberg; Chao Liu; Jeffrey L. Carlin; Timothy C. Beers; Li Chen; Yuqin Chen; Norbert Christlieb; Carl J. Grillmair; Puragra Guhathakurta; Zhanwen Han; Jinliang Hou; Tsu-Tai Lee; Sébastien Lépine; Jing Li; Xiaowei Liu; Kaike Pan; J. A. Sellwood; Hongchi Wang; Fan Yang; Brian Yanny; Haotong Zhang; Yueyang Zhang; Zheng Zheng; Zi Zhu;
15 Jun 2012
- - -
3.
An Algorithm for Preferential Selection of Spectroscopic Targets in LEGUE
Jeffrey L. Carlin; Sebastien Lepine; Heidi Jo Newberg; Licai Deng; Timothy C. Beers; Yuqin Chen; Norbert Christlieb; Xiaoting Fu; Shuang Gao; Carl J. Grillmair; Puragra Guhathakurta; Zhanwen Han; Jinliang Hou; Hsu-Tai Lee; Jing Li; Chao Liu; Xiaowei Liu; Kaike Pan; J. A. Sellwood; Hongchi Wang; Fan Yang; Brian Yanny; Yueyang Zhang; Zheng Zheng; Zi Zhu;
15 Jun 2012
- - -
4.
Experimental simulation of fractional statistics of abelian anyons in the Kitaev lattice-spin model
Jiang-Feng Du; Jing Zhu; Ming-Guang Hu; Jing-Ling Chen;
17 Dec 2007
- - -
5.
Electronic inhomogeneity and band structure on superstructural CuO2 planes of infinite-layer Sr0.94La0.06CuO2+y films
Rui-Feng Wang; Jiaqi Guan; Yan-Ling Xiong; Xue-Feng Zhang; Jia-Qi Fan; Jing Zhu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
13 Aug 2020
- - -
6.
MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis
Hanshu Cai; Yiwen Gao; Shuting Sun; Na Li; Fuze Tian; Han Xiao; Jianxiu Li; Zhengwu Yang; Xiaowei Li; Qinglin Zhao; Zhenyu Liu; Zhijun Yao; Minqiang Yang; Hong Peng; Jing Zhu; Xiaowei Zhang; Xiping Hu; Bin Hu;
20 Feb 2020
- - -
7.
Structure-Attentioned Memory Network for Monocular Depth Estimation
Jing Zhu; Yunxiao Shi; Mengwei Ren; Yi Fang; Kuo-Chin Lien; Junli Gu;
10 Sep 2019
- - -
8.
Oxygen-Octahedral-Tilting-Driven Topological Hall Effect in Ultrathin SrRuO3 Films
Youdi Gu; Yi-Wen Wei; Kun Xu; Hongrui Zhang; Fei Wang; Fan Li; Muhammad Shahrukh Saleem; Cui-Zu Chang; Jirong Sun; Cheng Song; Ji Feng; Xiaoyan Zhong; Wei Liu; Zhidong Zhang; Jing Zhu; Feng Pan;
22 Nov 2018
- - -
9.
milliProxy: a TCP Proxy Architecture for 5G mmWave Cellular Systems
Michele Polese; Marco Mezzavilla; Menglei Zhang; Jing Zhu; Sundeep Rangan; Shivendra Panwar; Michele Zorzi;
7 Dec 2017
- - -
10.
Implementation of Quantum Logic Gates Using Polar Molecules in Pendular States
Jing Zhu; Sabre Kais; Qi Wei; Dudley Herschbach; Bretislav Friedrich;
13 Oct 2012
- - -
11.
Determination of incommensurate modulated structure in Bi2Sr1.6La0.4CuO6+{delta} by aberration-corrected transmission electron microscopy
Binghui Ge; Yumei Wang; Fanghua Li; Huiqian Luo; Haihu Wen; Rong Yu; Zhiying Cheng; Jing Zhu;
6 Sep 2012
- - -
12.
Population and Entanglement Dynamics in Light Harvesting Complex II (LH2)
Shu-Hao Yeh; Jing Zhu; Sabre Kais;
24 Apr 2012
- - -
13.
Multipartite Quantum Entanglement Evolution in Photosynthetic Complexes
Jing Zhu; Sabre Kais; Alán Aspuru-Guzik; Sam Rodriques; Ben Brock; Peter J. Love;
21 Feb 2012
- - -
14.
Quantum Factorization of 143 on a Dipolar-Coupling NMR system
Nanyang Xu; Jing Zhu; Dawei Lu; Xianyi Zhou; Xinhua Peng; Jiangfeng Du;
16 Nov 2011
- - -
15.
Comment on "Atomic Scale Structure and Chemical Composition across Order-Disorder Interfaces"
Binghui Ge; Jing Zhu;
17 Feb 2011
- - -
16.
Modified-scaled hierarchical equation of motion approach for the study of quantum coherence in photosynthetic complexes
Jing Zhu; Sabre Kais; Patrick Rebentrost; Alan Aspuru-Guzik;
29 Dec 2010
- - -
17.
Simulated Quantum Computation of Global Minima
Jing Zhu; Zhen Huang; Sabre Kais;
12 Jun 2009
- - -
18.
Experimental demonstration of one-way quantum computation on an ensemble quantum computer
Chenyong Ju; Jing Zhu; Xinhua Peng; Bo Chong; Xianyi Zhou; Jiangfeng Du;
5 Jun 2008
- - -
19.
Comment on "Tubular graphite cones"
Jun Luo; Jing Zhu; Hengqiang Ye;
6 Feb 2004   /  Science, 303 (5659), 766; author reply 766
- - -
20.
Experimental Demonstration of the Unified Framework for the Mixed State Geometric Phase
Jiangfeng Du; Mingjun Shi; Jing Zhu; Vlatko Vedral; Xinhua Peng; Dieter Suter;
31 Oct 2007
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica