Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 799 for query "Lin Zhao". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Ab-Initio Electronic Properties of Rutile TiO2
Chinedu Ekuma; Lashounda Franklin; Guang-lin Zhao; Diola Bagayoko;
5 Nov 2010
- - -
2.
Ab Initio Local Density Approximation Description of the Electronic Properties of zb-CdS
Chinedu Ekuma; Lashounda Franklin; Guang-lin Zhao; Jin T. Wang; Diola Bagayoko;
5 Nov 2010
- - -
3.
Identification of Topological Surface State in PdTe2 Superconductor by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
Yan Liu; Jianzhou Zhao; Li Yu; Chengtian Lin; Aiji Liang; Cheng Hu; Ying Ding; Yu Xu; Shaolong He; Lin Zhao; Guodong Liu; Xiaoli Dong; Jun Zhang; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; Hongming Weng; Xi Dai; Zhong Fang; X. J. Zhou;
25 May 2015
- - -
4.
Electronic Structure of Transition Metal Dichalcogenides PdTe2 and Cu0.05PdTe2 Superconductors Obtained by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
Yan Liu; Jianzhou Zhao; Li Yu; Chengtian Lin; Cheng Hu; Defa Liu; Yingying Peng; Zhuojin Xie; Junfeng He; Chaoyu Chen; Ya Feng; Hemian Yi; Xu Liu; Lin Zhao; Shaolong He; Guodong Liu; Xiaoli Dong; Jun Zhang; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; Hongming Weng; Xi Dai; Zhong Fang; X. J. Zhou;
25 May 2015
- - -
5.
A transcription factor controlling development of peripheral sense organs in C. elegans
C Zhao; S W Emmons;
5 Jan 1995   /  Nature, 373 (6509), 74-8
- - -
6.
Simultaneous Generation of Direct- and Indirect-Gap Photoluminescence in Multilayer MoS2 Bubbles
Hailan Luo; Xuanyi Li; Yanchong Zhao; Rong Yang; Yufeng Hao; Yu-nan Gao; Norman N. Shi; Yang Guo; Guodong Liu; Lin Zhao; Qingyan Wang; Zhongshan Zhang; Jiatao Sun; Xingjiang Zhou; Yuan Huang;
13 Feb 2020
- - -
7.
Universal mechanical exfoliation of large-area 2D crystals
Yuan Huang; Yu-Hao Pan; Rong Yang; Li-Hong Bao; Lei Meng; Hai-Lan Luo; Yong-Qing Cai; Guo-Dong Liu; Wen-Juan Zhao; Zhang Zhou; Liang-Mei Wu; Zhi-Li Zhu; Ming Huang; Li-Wei Liu; Lei Liu; Peng Cheng; Ke-Hui Wu; Shi-Bing Tian; Chang-Zhi Gu; You-Guo Shi; Yan-Feng Guo; Zhi Gang Cheng; Jiang-Ping Hu; Lin Zhao; Eli Sutter; Peter Sutter; Ye-Liang Wang; Wei Ji; Xing-Jiang Zhou; Hong-Jun Gao;
12 Feb 2020
- - -
8.
Electronic Structure of Exfoliated Millimeter-Sized Monolayer WSe2 on Silicon Wafer
Wenjuan Zhao; Yuan Huang; Cheng Shen; Cong Li; Yongqing Cai; Yu Xu; Hongtao Rong; Qiang Gao; Yang Wang; Lin Zhao; Lihong Bao; Qingyan Wang; Guangyu Zhang; Hongjun Gao; Zuyan Xu; Xingjiang Zhou; Guodong Liu;
9 Dec 2019
- - -
9.
Electronic Evidence for Type II Weyl Semimetal State in MoTe2
Aiji Liang; Jianwei Huang; Simin Nie; Ying Ding; Qiang Gao; Cheng Hu; Shaolong He; Yuxiao Zhang; Chenlu Wang; Bing Shen; Jing Liu; Ping Ai; Li Yu; Xuan Sun; Wenjuan Zhao; Shoupeng Lv; Defa Liu; Cong Li; Yan Zhang; Yong Hu; Yu Xu; Lin Zhao; Guodong Liu; Zhiqiang Mao; Xiaowen Jia; Fengfeng Zhang; Shenjin Zhang; Feng Yang; Zhimin Wang; Qinjun Peng; Hongming Weng; Xi Dai; Zhong Fang; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
6 Apr 2016
- - -
10.
Electronic Evidence of Temperature-Induced Lifshitz Transition and Topological Nature in ZrTe5
Yan Zhang; Chenlu Wang; Li Yu; Guodong Liu; Aiji Liang; Jianwei Huang; Simin Nie; Yuxiao Zhang; Bing Shen; Jing Liu; Hongming Weng; Lingxiao Zhao; Genfu Chen; Xiaowen Jia; Cheng Hu; Ying Ding; Shaolong He; Lin Zhao; Fengfeng Zhang; Shenjin Zhang; Feng Yang; Zhimin Wang; Qinjun Peng; Xi Dai; Zhong Fang; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
11 Feb 2016
- - -
11.
Common Electronic Origin of Superconductivity in (Li,Fe)OHFeSe Bulk Superconductor and Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Lin Zhao; Aiji Liang; Dongna Yuan; Yong Hu; Defa Liu; Jianwei Huang; Shaolong He; Bing Shen; Yu Xu; Xu Liu; Li Yu; Guodong Liu; Huaxue Zhou; Yulong Huang; Xiaoli Dong; Fang Zhou; Zhongxian Zhao; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; X. J. Zhou;
23 May 2015
- - -
12.
Monotonic d-wave Superconducting Gap in Optimally-Doped Bi$_2$Sr$_{1.6}$La$_{0.4}$CuO$_6$ Superconductor by Laser-Based Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
Jianqiao Meng; Wentao Zhang; Guodong Liu; Lin Zhao; Haiyun Liu; Xiaowen Jia; Wei Lu; Xiaoli Dong; Guiling Wang; Hongbo Zhang; Yong Zhou; Yong Zhu; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
Rating  4/5
6 Aug 2008
- - -
13.
Unusual Superconducting Gap in (Ba,K)Fe2As2 Superconductor
Lin Zhao; Haiyun Liu; Wentao Zhang; Jianqiao Meng; Xiaowen Jia; Guodong Liu; Xiaoli Dong; G. F. Chen; J. L. Luo; N. L. Wang; Guiling Wang; Yong Zhou; Yong Zhu; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
2 Jul 2008
- - -
14.
Fermi Surface and Band Renormalization in (Sr,K)Fe$_2$As$_2$ Superconductor from Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
Haiyun Liu; Wentao Zhang; Lin Zhao; Xiaowen Jia; Jianqiao Meng; Guodong Liu; Xiaoli Dong; G. F. Chen; J. L. Luo; N. L. Wang; Wei Lu; Guiling Wang; Yong Zhou; Yong Zhu; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
30 Jun 2008
- - -
15.
Common Features in Electronic Structure of the Fe-Based Layered Superconductors from Photoemission Spectroscopy
Xiaowen Jia; Haiyun Liu; Wentao Zhang; Lin Zhao; Jianqiao Meng; Guodong Liu; Xiaoli Dong; G. F. Chen; J. L. Luo; N. L. Wang; Z. A. Ren; Wei Yi; Jie Yang; Wei Lu; G. C. Che; G. Wu; R. H. Liu; X. H. Chen; Guiling Wang; Yong Zhou; Yong Zhu; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
2 Jun 2008
- - -
16.
Superconducting Gap and Pseudogap in Sm(O$_{1-x}$F$_x$)FeAs Layered Superconductor from Photoemission Spectroscopy
Haiyun Liu; Xiaowen Jia; Wentao Zhang; Lin Zhao; Jianqiao Meng; Guodong Liu; Xiaoli Dong; G. Wu; R. H. Liu; X. H. Chen; Z. A. Ren; Wei Yi; G. C. Che; G. F. Chen; N. L. Wang; Guiling Wang; Yong Zhou; Yong Zhu; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
26 May 2008
- - -
17.
High Energy Dispersions in Bi2Sr2CaCu2O8 High Temperature Superconductor from Laser-Based Angle-Resolved Photoemission
Wentao Zhang; Guodong Liu; Jianqiao Meng; Lin Zhao; Haiyun Liu; Xiaoli Dong; Wei Lu; J. S. Wen; Z. J. Xu; G. D. Gu; T. Sasagawa; Guiling Wang; Yong Zhu; Hongbo Zhang; Yong Zhou; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; X. J. Zhou;
18 Jan 2008
- - -
18.
Evidence of Electron Coupling to High Energy Excitations in a High Temperature Superconductor
Wentao Zhang; Guodong Liu; Lin Zhao; Haiyun Liu; Jianqiao Meng; Xiaoli Dong; Wei Lu; J. S. Wen; Z. J. Xu; G. D. Gu; T. Sasagawa; Guiling Wang; Yong Zhu; Hongbo Zhang; Yong Zhou; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; X. J. Zhou;
12 Nov 2007
- - -
19.
Detailed Electronic Structure of the Three-Dimensional Fermi Surface and its Sensitivity to Charge Density Wave Transition in ZrTe3 Revealed by High Resolution Laser-Based Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
Shou-Peng Lyu; Li Yu; Jian-Wei Huang; Cheng-Tian Lin; Qiang Gao; Jing Liu; Guo-Dong Liu; Lin Zhao; Jie Yuan; Chuang-Tian Chen; Zu-Yan Xu; Xing-Jiang Zhou;
24 Feb 2019
- - -
20.
Out-of-Plane Effects on the Superconductivity of Bi2Sr2CuO6+{delta} and Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Hao Ding; Yang Wang; Ying Ding; Ruidan Zhong; John Schneeloch; G. D. Gu; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Lin Zhao; Xing-Jiang Zhou; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
31 Dec 2015
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica