Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 2648
Articles: 1'968'170
Articles rated: 2572

05 July 2020
 
  » search

  Search for articles, messages and online reviews


Search in 1'968'170 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 18 of 18 for query "O.Tchikilev". (0.02 sec.)


1.
Observation of the radiative kaon decay K- --> mu-pi0gammanu
O.Tchikilev; S.Akimenko; G.Britvich; K.Datsko; A.Filin; A.Inyakin; V.Khmelnikov; S.Konstantinov; I.Korolkov; V.Leontiev; V.Novikov; V.Obraztsov; V.Polyakov; V.Romanovsky; V.Shelikhov; V.Uvarov; O.Yushchenko; V.Bolotov; S.Laptev; V.Duk; A.Polyarush;
10 Jun 2005
- - -
2.
Search for light pseudoscalar sgoldstino in K- decays
O.Tchikilev; I. Ajinenko; S. Akimenko; I. Britvich; G. Britvich; K. Datsko; A. Filin; A. Inyakin; A. Konstantinov; V. Konstantinov; I. Korolkov; V. Leontiev; V. Novikov; V. Obraztsov; V. Polyakov; V. Romanovsky; V. Shelikhov; N. Smirnov; V. Uvarov; O. Yushchenko; V. Bolotov; S. Laptev; A. Pastsjak; A. Polyarush; R. Sirodeev;
25 Aug 2003
- - -
3.
Observation of the destructive interference in the radiative kaon decay K- --> mu-nugamma
O.Tchikilev; S.Akimenko; G.Britvich; A.Filin; A.Konstantinov; I.Korolkov; V.Leontiev; V.Obraztsov; V.Polyakov; V.Romanonovsky; V.Semenov; V.Uvarov; O.Yushchenko; V.Bolotov; V.Duk; A.Makarov; A.Khudiakov; V.Novikov A.Polyarush;
3 Jan 2010
- - -
4.
Study of the K- -> mu- nu pi0 decay
I. Ajinenko; S. Akimenko; G. Britvich; I. Britvich; K. Datsko; A. Filin; A. Inyakin; A. Konstantinov; V. Konstantinov; I. Korolkov; V. Leontiev; V. Novikov; V. Obraztsov; V. Polyakov; V. Romanovsky; V. Shelikhov; N. Smirnov; M. Soldatov; O. Tchikilev; E. Usenko; M. Vasiliev; E. Vlasov; V. Yakimchuk; O. Yushchenko; V. Bolotov; S. Laptev; V. Lebedev; A. Pastsjak; A. Polyarush; R. Sirodeev;
7 Feb 2002   /  Phys.Atom.Nucl. 66 (2003) 105-109; Yad.Fiz. 66 (2003) 107-111
- - -
5.
Search for heavy neutrino in $K^{+} o mu^{+} u_{H}$ decay
A.S. Sadovsky; V.F. Kurshetsov; A.P. Filin; S.A. Akimenko; A.V. Artamonov; A.M. Blik; V.V. Brekhovskikh; V.S. Burtovoy; S.V. Donskov; A.V. Inyakin; A.M. Gorin; G.V. Khaustov; S.A. Kholodenko; V.N. Kolosov; A.S. Konstantinov; V.M. Leontiev; V.A. Lishin; M.V. Medynsky; Yu.V. Mikhailov; V.F. Obraztsov; V.A. Polyakov; A.V. Popov; V.I. Romanovsky; V.I. Rykalin; V.D. Samoilenko; V.K. Semenov; O.V. Stenyakin; O.G. Tchikilev; V.A. Uvarov; O.P. Yushchenko; V.A. Duk; S.N. Filippov; E.V. Guschin; A.A. Khudyakov; V.I. Kravtsov; Yu.G. Kudenko; A.Yu. Polyarush; V.N. Bychkov; G.D. Kekelidze; V.M. Lysan; B.Zh. Zalikhanov;
5 Sep 2017
- - -
6.
Measurement of K^{-}_{e3} branching ratio
V. I. Romanovsky; S. A. Akimenko; G. I. Britvich; K. V. Datsko; A. P. Filin; A. V. Inyakin; A. S. Konstantinov; I. Y. Korolkov; V. A. Khmelnikov; V. M. Leontiev; V. P. Novikov; V. F. Obraztsov; V. A. Polyakov; V. I. Shelikhov; O. G. Tchikilev; V. A. Uvarov; O.P. Yushchenko; V. N. Bolotov; V. A. Duk; S. V. Laptev; A. Yu. Polyarush;
16 Apr 2007
- - -
7.
Study of the K- -> pi0 e- nu decay
I.Ajinenko; S.Akimenko; G.Akopdzhanov; K.Belous; I.Britvich; G.Britvich; A.Filin; V.Govorun; A.Inyakin; V.Konstantinov; A.Konstantinov; I.Korolkov; V.Khmelnikov; V.Leontiev; V.Novikov; V.Obraztsov; V.Polyakov; V.Romanovsky; V.Ronjin; V.Senko; N.Shalanda; M.Shapkin; V.Shelikhov; N.Smirnov; A.Sokolov; O.Tchikilev; E.Vlasov; O.Yushchenko V.Bolotov; S.Laptev; A.Polyarush; V.Postoev S.Yaschenko; B.Zalikhanov; V.Serdyuk;
17 Dec 2001   /  Phys.Atom.Nucl. 65 (2002) 2064-2069; Yad.Fiz. 65 (2002) 2125-2130
- - -
8.
Search for Heavy Neutrino in K->mu nu_h(nu_h-> nu gamma) Decay at ISTRA+ Setup
ISTRA+ collaboration; V. A. Duk; V. N. Bolotov; A. A. Khudyakov; V. A. Lebedev; A. I. Makarov; V. P. Novikov; A. Yu. Polyarush; S. A. Akimenko; G. I. Britvich; A. P. Filin; A. V. Inyakin; S. A. Kholodenko; V. M. Leontiev; V. F. Obraztsov; V. A. Polyakov; V. I. Romanovsky; O. V. Stenyakin; O. G. Tchikilev; V. A. Uvarov; O. P. Yushchenko;
7 Oct 2011
- - -
9.
Extraction of Kaon Formfactors from K->mu nu gamma Decay at ISTRA+ Setup
ISTRA+ Collaboration; V. A. Duk; V. N. Bolotov; V. A. Lebedev; A. A. Khudyakov; A. I. Makarov; A. Yu. Polyarush; V. P. Novikov; S. A. Akimenko; G. I. Britvich; A. P. Filin; A. V. Inyakin; I. Ya. Korolkov; V. M. Leontiev; V. F. Obraztsov; V. A. Polyakov; V. I. Romanovsky; O. G. Tchikilev; V. A. Uvarov; O. P. Yushchenko;
19 May 2010
- - -
10.
Study of K- -> pi0 e nu gamma decay with ISTRA+ setup
V.N. Bolotov; E.N. Guschin; V.A. Duk; S.V. Laptev; V.A. Lebedev; A.E. Mazurov; A.Yu. Polyarush; V.E. Postoev; S.A. Akimenko; G.I. Britvich; K.V. Datsko; A.P. Filin; A.V. Inyakin; V.F.Konstantinov; A.S.Konstantinov; I.Y. Korolkov; V.A.Khmelnikov; V.M. Leontiev; V.P. Novikov; V.F.Obraztsov; V.A.Polyakov; V.I. Romanovsky; V.I. Shelikhov; O.G. Tchikilev; V.A. Uvarov; O.P. Yushchenko;
24 Oct 2005
- - -
11.
Experimental study of direct photon emission in K- --> pi- pi0 gamma decay using ISTRA+ detector
V.A. Uvarov; S.A. Akimenko; G.I. Britvich; K.V. Datsko; A.P. Filin; A.V. Inyakin; V.A. Khmelnikov; A.S. Konstantinov; V.F. Konstantinov; I.Y. Korolkov; V.M. Leontiev; V.P. Novikov; V.F. Obraztsov; V.A. Polyakov; V.I. Romanovsky; V.M. Ronjin; V.I. Shelikhov; N.E. Smirnov; O.G. Tchikilev; O.P. Yushchenko; V.N. Bolotov; V.A. Duk; S.V. Laptev; A.Yu. Polyarush;
19 Oct 2004
- - -
12.
High statistic measurement of the K- -> pi0 e- nu decay form-factors
O.P.Yushchenko; S.A.Akimenko; G.I.Britvich; K.V.Datsko; A.P.Filin; A.V.Inyakin; A.S.Konstantinov; V.F.Konstantinov; I.Y.Korolkov; V.A.Khmelnikov; V.M.Leontiev; V.P.Novikov; V.F.Obraztsov; V.A.Polyakov; V.I.Romanovsky; V.M.Ronjin; V.I.Shelikhov; N.E.Smirnov; O.G.Tchikilev; V.A.Uvarov; V.N.Bolotov; S.V.Laptev; A.Yu.Polyarush;
23 Apr 2004   /  Phys.Lett. B589 (2004) 111-117
- - -
13.
High statistic study of the K- -> pi0 mu- nu decay
O.P. Yushchenko; S.A. Akimenko; K.S. Belous; G.I. Britvich; I.G. Britvich; K.V. Datsko; A.P. Filin; A.V. Inyakin; A.S. Konstantinov; V.F. Konstantinov; I.Y. Korolkov; V.A. Khmelnikov; V.M. Leontiev; V.P. Novikov; V.F. Obraztsov; V.A. Polyakov; V.I. Romanovsky; V.M. Ronjin; V.I. Shelikhov; N.E. Smirnov; O.G. Tchikilev; V.A.Uvarov; V.N. Bolotov; S.V. Laptev; A.R. Pastsjak; A.Yu. Polyarush;
30 Nov 2003   /  Phys.Lett. B581 (2004) 31-38
- - -
14.
High statistics study of the K- -> pi0 e- nu decay
I.V. Ajinenko; S.A. Akimenko; K.S. Belous; G.I. Britvich; I.G. Britvich; K.V. Datsko; A.P. Filin; A.V. Inyakin; A.S. Konstantinov; V.F. Konstantinov; I.Y. Korolkov; V.A. Khmelnikov; V.M. Leontiev; V.P. Novikov; V.F. Obraztsov; V.A. Polyakov; V.I. Romanovsky; V.M. Ronjin; V.I. Shelikhov; N.E. Smirnov; A.A. Sokolov; O.G. Tchikilev; V.A. Uvarov; O.P. Yushchenko; V.N. Bolotov; S.V. Laptev; A.R. Pastsjak; A.Yu. Polyarush; R.Kh. Sirodeev;
4 Sep 2003   /  Phys.Lett. B574 (2003) 14-20
- - -
15.
Measurement of the Dalitz plot slope parameters for K- -> pi0 pi0 pi- decay using ISTRA+ detector
I.V. Ajinenko; S.A. Akimenko; G.I. Britvich; K.V. Datsko; A.P. Filin; A.V. Inyakin; A.S. Konstantinov; V.F. Konstantinov; I.Y. Korolkov; V.M. Leontiev; V.P. Novikov; V.F. Obraztsov; V.A. Polyakov; V.I. Romanovsky; V.I. Shelikhov; N.E. Smirnov; O.G. Tchikilev; V.A. Uvarov; O.P. Yushchenko; V.N. Bolotov; S.V. Laptev; A.R. Pastsjak; A.Yu. Polyarush; R.Kh. Sirodeev;
13 May 2002   /  Phys.Lett. B567 (2003) 159-166
- - -
16.
The scintillating crystal detector for the dark matter searches (proposal)
G.A.Akopdzhanov; A.M.Blick; A.V.Kozelov; V.S.Pogosov; V.I.Rykalin; M.M.Shapkin; O.G.Tchikilev;
13 Nov 2002
- - -
17.
Koenigs function and branching processes
O.G. Tchikilev;
11 Dec 2000
- - -
18.
Branching processes and Koenigs function
O.G. Tchikilev;
16 Aug 2000   /  Phys.Lett. B491 (2000) 36-39
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2020 - Scimetrica