Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'242'880
Articles rated: 2592

16 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'242'880 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 15 of 15 for query "Qingyan Wang". (0.00 sec.)


1.
Spin Fluctuation Induced Linear Magnetoresistance in Ultrathin Superconducting FeSe Films
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Weiwei Chen; Ying Xing; Yi Sun; Ziqiao Wang; Jia-Wei Mei; Zhengfei Wang; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Feng Liu; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
4 Apr 2017
- - -
2.
Evidence for bosonic mode coupling in electron dynamics of LiFeAs superconductor
Cong Li; Guangyang Dai; Yongqing Cai; Yang Wang; Xiancheng Wang; Qiang Gao; Guodong Liu; Yuan Huang; Qingyan Wang; Fengfeng Zhang; Shenjin Zhang; Feng Yang; Zhimin Wang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Changqing Jin; Lin Zhao; X. J. Zhou;
21 Oct 2020
- - -
3.
Evidence for an Additional Symmetry Breaking from Direct Observation of Band Splitting in the Nematic State of FeSe Superconductor
Cong Li; Xianxin Wu; Le Wang; Defa Liu; Yongqing Cai; Yang Wang; Qiang Gao; Chunyao Song; Jianwei Huang; Chenxiao Dong; Jing Liu; Ping Ai; Hailan Luo; ChaoHui Yin; Guodong Liu; Yuan Huang; Qingyan Wang; Xiaowen Jia; Fengfeng Zhang; Shenjin Zhang; Feng Yang; Zhimin Wang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Youguo Shi; Jiangping Hu; Tao Xiang; Lin Zhao; Xingjiang Zhou;
20 Nov 2019
- - -
4.
Thickness dependence of superconductivity and superconductor-insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Zuocheng Zhang; Yi Sun; Ying Xing; Yayu Wang; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
30 Jul 2015
- - -
5.
Spectroscopic Evidence of Bilayer Splitting and Interlayer Pairing in an Iron Based Superconductor
Dingsong Wu; Wenshan Hong; Chenxiao Dong; Xianxin Wu; Qiangtao Sui; Jianwei Huang; Qiang Gao; Cong Li; Chunyao Song; Hailan Luo; Chaohui Yin; Yu Xu; Xiangyu Luo; Yongqing Cai; Junjie Jia; Qingyan Wang; Yuan Huang; Guodong Liu; Shenjin Zhang; Fengfeng Zhang; Feng Yang; Zhimin Wang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Xianggang Qiu; Shiliang Li; Huiqian Luo; Jiangping Hu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
13 Jan 2020
- - -
6.
Electronic Structure of Exfoliated Millimeter-Sized Monolayer WSe2 on Silicon Wafer
Wenjuan Zhao; Yuan Huang; Cheng Shen; Cong Li; Yongqing Cai; Yu Xu; Hongtao Rong; Qiang Gao; Yang Wang; Lin Zhao; Lihong Bao; Qingyan Wang; Guangyu Zhang; Hongjun Gao; Zuyan Xu; Xingjiang Zhou; Guodong Liu;
9 Dec 2019
- - -
7.
Emergence of Superconductivity from Fully Incoherent Normal State in an Iron-Based Superconductor (Ba$_{0.6}$K$_{0.4}$)Fe$_2$As$_2$
Jianwei Huang; Lin Zhao; Cong Li; Qiang Gao; Jing Liu; Yong Hu; Yu Xu; Yongqing Cai; Dingsong Wu; Ying Ding; Cheng Hu; Huaxue Zhou; Xiaoli Dong; Guodong Liu; Qingyan Wang; Shenjin Zhang; Zhimin Wang; Fengfeng Zhang; Feng Yang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; Xingjiang Zhou;
17 Jan 2019
- - -
8.
Disappearance of Superconductivity and a Concomitant Lifshitz Transition in Heavily-Overdoped Bi2Sr2CuO6 Superconductor Revealed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
Ying Ding; Lin Zhao; Hongtao Yan; Qiang Gao; Jing Liu; Cheng Hu; Jianwei Huang; Cong Li; Yu Xu; Yongqing Cai; Hongtao Rong; Dingsong Wu; Chunyao Song; Huaxue Zhou; Xiaoli Dong; Guodong Liu; Qingyan Wang; Shenjin Zhang; Zhimin Wang; Fengfeng Zhang; Feng Yang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
1 Jan 2019
- - -
9.
Electronic Evolution from the Parent Mott Insulator to a Superconductor in Lightly Hole-Doped Bi2Sr2CaCu2O8+delta
Qiang Gao; Lin Zhao; Cheng Hu; Hongtao Yan; Hao Chen; Yongqing Cai; Cong Li; Ping Ai; Jing Liu; Jianwei Huang; Hongtao Rong; Chunyao Song; Chaohui Yin; Qingyan Wang; Yuan Huang; Guodong Liu; Zuyan Xu; X. J. Zhou;
2 Aug 2020
- - -
10.
Simultaneous Generation of Direct- and Indirect-Gap Photoluminescence in Multilayer MoS2 Bubbles
Hailan Luo; Xuanyi Li; Yanchong Zhao; Rong Yang; Yufeng Hao; Yu-nan Gao; Norman N. Shi; Yang Guo; Guodong Liu; Lin Zhao; Qingyan Wang; Zhongshan Zhang; Jiatao Sun; Xingjiang Zhou; Yuan Huang;
13 Feb 2020
- - -
11.
Selective Hybridization between Main Band and Superstructure Band in Bi$_2$Sr$_2$CaCu$_2$O$_{8+delta}$ Superconductor
Qiang Gao; Hongtao Yan; Jing Liu; Ping Ai; Yongqing Cai; Cong Li; Xiangyu Luo; Cheng Hu; Chunyao Song; Jianwei Huang; Hongtao Rong; Yuan Huang; Qingyan Wang; Guodong Liu; Genda Gu; Fengfeng Zhang; Feng Yang; Shenjin Zhang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Lin Zhao; Tao Xiang; X. J. Zhou;
8 Nov 2019
- - -
12.
Evolution of Incommensurate Superstructure and Electronic Structure with Pb Substitution in (Bi$_{2-x}$Pb$_{x}$)Sr$_2$CaCu$_2$O$_{8+delta}$ Superconductors
Jing Liu; Lin Zhao; Qiang Gao; Ping Ai; Lu Zhang; Tao Xie; Jianwei Huang; Ying Ding; Cheng Hu; Hongtao Yan; Chunyao Song; Yu Xu; Cong Li; Yongqing Cai; Hongtao Rong; Dingsong Wu; Guodong Liu; Qingyan Wang; Yuan Huang; Fengfeng Zhang; Feng Yang; Qinjun Peng; Shiliang Li; Huaixin Yang; Jianqi Li; Zuyan Xu; Xingjiang Zhou;
12 Jul 2019
- - -
13.
Identification of a Large Amount of Excess Fe in Superconducting Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Qingyan Wang; Lin Zhao; Shaolong He; Jianwei Huang; Cong Li; Guodong Liu; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
14.
Computing the Solutions of the Combined Korteweg-de Vries Equation by Turing Machines
Dianchen Lu; Qingyan Wang; Rui Zheng;
2 Jun 2010
- - -
15.
An explicit formula of Cauchy--Szeg"{o} kernel for quaternionic Siegel upper half space and applications
Der-Chen Chang; Xuan Thinh Duong; Ji Li; Wei Wang; Qingyan Wu;
8 Aug 2019
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica