Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'242'880
Articles rated: 2592

16 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'242'880 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 12 of 12 for query "Zuocheng Zhang". (0.01 sec.)


1.
Disentangling the magnetoelectric and thermoelectric transport in topological insulator thin films
Jinsong Zhang; Xiao Feng; Yong Xu; Minghua Guo; Zuocheng Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Kang Li; Haijun Zhang; Lili Wang; Xi Chen; Zhongxue Gan; Shou-Cheng Zhang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
27 Feb 2015
- - -
2.
Strain-modulated Bandgap and Piezo-resistive Effect in Black Phosphorus Field-effect Transistors
Zuocheng Zhang; Likai Li; Jason Horng; Nai Zhou Wang; Fangyuan Yang; Yijun Yu; Yu Zhang; Guorui Chen; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Xian Hui Chen; Feng Wang; Yuanbo Zhang;
27 Jan 2017
- - -
3.
Electron interaction-driven insulating ground state in Bi2Se3 topological insulators in the two dimensional limit
Minhao Liu; Cui-Zu Chang; Zuocheng Zhang; Yi Zhang; Wei Ruan; Ke He; Li-li Wang; Xi Chen; Jin-Feng Jia; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue; Xucun Ma; Yayu Wang;
4 Nov 2010
- - -
4.
Direct Observation of Layer-Dependent Electronic Structure in Phosphorene
Likai Li; Jonghwan Kim; Chenhao Jin; Guojun Ye; Diana Y. Qiu; Felipe H. da Jornada; Zhiwen Shi; Long Chen; Zuocheng Zhang; Fangyuan Yang; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Wencai Ren; Steven G. Louie; Xianhui Chen; Yuanbo Zhang; Feng Wang;
13 Jan 2016
- - -
5.
Thickness dependence of superconductivity and superconductor-insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Zuocheng Zhang; Yi Sun; Ying Xing; Yayu Wang; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
30 Jul 2015
- - -
6.
Quantum Hall Effect in Black Phosphorus Two-dimensional Electron Gas
Likai Li; Fangyuan Yang; Guo Jun Ye; Zuocheng Zhang; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Yayu Wang; Xian Hui Chen; Yuanbo Zhang;
27 Apr 2015
- - -
7.
Electrically tuned magnetic order and magnetoresistance in a topological insulator
Zuocheng Zhang; Xiao Feng; Minghua Guo; Kang Li; Jinsong Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Lili Wang; Xi Chen; Ke He; Xucun Ma; Qikun Xue; Yayu Wang;
24 Sep 2014
- - -
8.
Dirac band engineering in (Bi1-xSbx)2Te3 ternary topological insulators
Jinsong Zhang; Cui-Zu Chang; Zuocheng Zhang; Jing Wen; Xiao Feng; Kang Li; Minhao Liu; Ke He; Lili Wang; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Xucun Ma; Yayu Wang;
9 Jun 2011
- - -
9.
Crossover between weak localization and weak antilocalization in magnetically doped topological insulator
Minhao Liu Jinsong Zhang; Cui-Zu Chang; Zuocheng Zhang; Xiao Feng; Kang Li; Ke He; Li-li Wang; Xi Chen; Xi Dai; Zhong Fang; Qi-Kun Xue; Xucun Ma; Yayu Wang;
17 Mar 2011
- - -
10.
Onset of the Meissner effect at 65 K in FeSe thin film grown on Nb doped SrTiO3 substrate
Zuocheng Zhang; Yihua Wang; Qi Song; Chang Liu; Rui Peng; K.A. Moler; Donglai Feng; Yayu Wang;
1 Jul 2015
- - -
11.
Chemical potential dependent gap-opening at the Dirac surface states of Bi2Se3 induced by aggregated substitutional Cr atoms
Cui-Zu Chang; Peizhe Tang; Yi-Lin Wang; Xiao Feng; Kang Li; Zuocheng Zhang; Yayu Wang; Li-Li Wang; Xi Chen; Chaoxing Liu; Wenhui Duan; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Oct 2014
- - -
12.
Algorithm and Architecture for Path Metric Aided Bit-Flipping Decoding of Polar Codes
Yu Wang; Lirui Chen; Qinglin Wang; Yang Zhang; Zuocheng Xing;
8 Mar 2019
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica